تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات مبتني بر (ISO 19011, ISO 27001)

نام دوره : تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات مبتني بر (ISO 19011, ISO 27001)
نام لاتین دوره : ISMS Documentation and Snternal Audit
کد دوره : P.M.94.103
مدت زمان : 34 ساعت
هزینه ثبت نام : 5,400,000 ریال

خلاصه دوره :

هدف از آموزش ممیزی داخلی، تهیه مبنایی برای قضاوت در مورد انطباق سازمان درخواست‌کننده با الزامات استاندارد ISO 27001 است. در این دورۀ آموزشی، تمامی الزام‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با انطباق ISMS که باید در سازمان درخواست‌کننده، استقرار یافته باشند، بررسی شده و نحوۀ سنجش اثربخشی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات پیاده‌سازی شده و کارایی آن، آن‌گونه که انتظار می‌رود، آموزش داده می‌شود.

اهداف دوره :

1- آشنایی با اصول و مفاهیم سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

2- آشنایی با نحوۀ مستندسازی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

3- آشنایی با فنون و روش‌های ممیزی داخلی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

مخاطبین دوره :
  1. مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
  2. مدیران و کارشناسان حراست سازمان‌ها
  3. کارشناسان و مشاوران امنیت اطلاعات
  4. سایر علاقمندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :

1- معرفی خانوادۀ استاندارد سری ISO 27000 و تاریخچۀ آن

2- چارچوب کلی استاندارد ISO 27001

3- معرفی اصول، مفاهیم و الزامات سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

4- آشنایی با مفهوم ریسک، آسیب‌پذیری، آسیب و مدیریت ریسک امنیت اطّلاعات

5- آشنایی با مستندات الزامی و اصول مستندسازی در سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

6- آشنایی با کنترل‌ها و اهداف کنترلی ISO 27001

7- معرفی استاندارد ISO 19011

8- معرفی واژگان و تعاریف ممیزی

9- آشنایی با فرآیند ممیزی داخلی امنیت اطّلاعات

10- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی

11- برنامه‌ریزی، تهیه، اجرا و گزارش‌دهی ممیزی داخلی

12- پیگیری و بررسی اقدامات اصلاحی و رفع عدم انطباق‌ها

13- ممیزی بهبود مستمر

14- نکات قابل توجه در فرآیند اخذ گواهینامه سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سامانۀ مدیریت امنیت اطّلاعات مبتني بر (ISO 19011, ISO 27001)