مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

نام دوره : مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
نام لاتین دوره : Information Security Management Maturity Model (ISM3)
کد دوره : P.M.94.119
مدت زمان : 16 ساعت (2 روز)
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

مدل بلوغ امنیت ابزاری برای سنجش سطح بلوغ امنیت یک سازمان یا یک محصول است. بدون استفاده از مدل بلوغ، تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت فعلی امنیت سازمان و برنامه‌ریزی جهت ارتقاي آن بسیار دشوار خواهد بود. درواقع مدل بلوغ امنیت است که نشان می‌دهد فعالیت‌های امنیتی و سامانۀ مدیریت امنیت اطلاعات تا چه حد به بهبود وضعیت امنیت کمک کرده و نقاط ضعف امنیت در چه بخش‌هایی متمرکز شده است. در این دوره، شرکت‌کنندگان با متدولوژی‌ها و معیارهای اندازه‌گیری بلوغ امنیت اطلاعات سازمان آشنا می‌شوند.

اهداف دوره :
 1. درک عمیقی از مفاهیم مدیریت و امنیت سازمان
 2. طراحی، پیاده‌سازی و به‌کارگیری معیارهای اندازه‌گیری بلوغ امنیت اطلاعات سازمان
مخاطبین دوره :
 1. اعضای کمیتۀ امنیت سازمان‌ها و نمایندگان مدیریت در امنیت اطلاعات
 2. مدیران، کارشناسان و فعالان حوزۀ فناوری اطلاعات، امنیت و شبکه
 3. سرممیزان و ممیزان داخلی و خارجی انواع سامانه‌هاي مدیریتی
 4. علاقه‌مندان به مقولۀ امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. مفهوم بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
 2. آشنایی با فرآیندها و معیارهای امنیت اطلاعات
 3. سطوح بلوغ امنیت اطلاعات
 4. شناسايي شاخص‌هاي سنجش ميزان بلوغ امنيت اطلاعات
 5. به‌کارگیری معیارهای سنجش ميزان بلوغ فرآیندهای امنیت اطلاعات و اهداف امنیتی
 6. مدل فرآیندی بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
 7. روش‌هاي مدیریت مخاطرات ISM
 8. مدیریت استراتژیک امنیت اطلاعات
 9. مدیریت تاکتیکی امنیت اطلاعات
 10. مدیریت عملیات امنیت اطلاعات
 11. نقش مدیریت استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی در ارتقاي بلوغ امنیت اطلاعات
مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات