بررسي سيستم‌هاي نهان‌نگاري و نهان‌کاوي در تصوير

نام دوره : بررسي سيستم‌هاي نهان‌نگاري و نهان‌کاوي در تصوير
نام لاتین دوره : Image Steganography and Steganalysis
کد دوره : P.M.94.186
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,900,000 ریال

خلاصه دوره :

با توجّه به نیاز روز افزون انتقال داده به‌صورت محرمانه و نیز اهمیت بومی‌بودن این دانش، در این دوره به ارائۀ بررسی راه‌کارها و رويكرد‌هاي گوناگون نهان‌نگاری و نهان‌کاوی در حوزۀ مکان و تبدیل تصاویر پرداخته می‌شود.

اهداف دوره :

1- آشنایی با مفاهیم، تاریخچه و کاربردهای نهان‌نگاری در تصویر

2- معرفی روش‌هاي نهان‌نگاري در حوزة مکان و تبدیل

3- معرفی روش‌هاي عمومي (کور) و روش‌هاي پاية نهان‌کاوي در حوزة مکان و تبدیل و معرفي رويکردهاي نوين در حوزة نهان‌نگاري و نهان‌کاوي

مخاطبین دوره :
  1. در سطح دانشگاهی
  2. در سطح مراکز پژوهشی نظامی و انتظامی
  3. در سطح بانک‌ها
سر فصل ها :

1- تاريخچة نهان‌نگاري و نهان‌کاوي، کاربردها، علوم مرتبط

2- معرفي انواع رسانه‌هاي قابل استفاده در حوزة نهان‌نگاري، آشنايي با انواع ساختار‌هاي

3- تصويري و انواع رويکردهاي نهان‌نگاري در حوزة مکان، تبديل و کدينگ

4- سير تاريخي و معرفي روش‌هاي پاية نهان‌نگاري در حوزة مکان

5- سير تاريخي و معرفي روش‌هاي عمومي (کور) و روش‌هاي پاية نهان‌کاوي در حوزة مکان

6- سير تاريخي و معرفي روش‌هاي پاية نهان‌نگاري در حوزة تبديل

7- سير تاريخي و معرفي روش‌هاي پاية نهان‌کاوي در حوزة تبديل

8- جمع‌بندي و معرفي رويکردهاي نوين در حوزة نهان‌نگاري و نهان‌کاوي

بررسي سيستم‌هاي نهان‌نگاري و نهان‌کاوي در تصوير