روش‌های شناسایی و تعیین مشخصات نانوکاتالیست به روش BET

نام دوره : روش‌های شناسایی و تعیین مشخصات نانوکاتالیست به روش BET
نام لاتین دوره : Methods of detection and specification Nano catalyst by BET Method
کد دوره : P.M.94.202
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

برای تعیین رفتار و شناسايی کامل خصوصیصات نانوکاتالیست پایه‌دار و توده‌ای از تلفیق اطلاعات و روش‌های  فیزیک و شیمیایی  و طیف‌سنجی استفاده می‌شود. در این دورۀ آموزشی جزئیات و اصول روش‌های متداول آزمایشگاهی مورد استفاده در بررسی کاتالیست و نانوساختارها ارائه خواهد شد.

اهداف دوره :

1- آشنایی با ساخت نانوکاتالیست

2- آشنایی با روش‌های شناسايی و تعیین مشخصات کاتالیست (bet,XRD,SEM,TPD,ftir, ra man ,AFM )

3- آشنایی با فیزیکی و ریخت‌شناسایی و منحنی‌های جذب 

4- آشنایی با bet و تفسیر طیف‌های مشخصات کاتالیست به مساحت کل – مسا حت سطح ویژه – تخلخل شعاع میانگین حفره‌ها – توزیع اندازۀ ذره‌ها

5- بررسی یک نمونۀ حقیقی  همراه با دستگاه

مخاطبین دوره :
  1. كليۀ آزمايشگاه‌هاي شناسايي و صنعتي تهيۀ كاتاليست
  2. مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در  زمينۀ سطح و نانوتكنولوژي
سر فصل ها :

1- طبقه‌بندی روش‌های تعیین مشخصات کاتالیست

2- خواص فیزیکی و ریخت‌شناسی سطح (خواص- مساحت – تخلخل – ایزوترم جذب-تفسیر منحنی جذب )

3- تعیین پارامترهای مختلف با استفاده از سیستم‌ها و روش‌های شناسايی و تعیین مشخصات کاتالیست (bet,XRD,SEM,TPD,ftir, raman ,A-)

4- تعیین توزیع ذرات 1- روش کلوین 2- روش bjh  3- روش هالسی 4- HK,SK

5- کارگاه عملی با دستگاه bet

روش‌های شناسایی و تعیین مشخصات نانوکاتالیست به روش BET