آشنایی با دستگاه GC-MS

نام دوره : آشنایی با دستگاه GC-MS
نام لاتین دوره : Introduction to GC-MS instrument
کد دوره : P.M.94.203
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

این دوره در دو بخش نظری و عملی برگزار مي‌شود. در بخش نظری ابتدا مبانی کروماتوگرافی با تأکید بر کروماتوگرافی گازی و اصول طیف‌سنجی جرمی و همچنین روش‌های آماده‌سازی نمونه بیان‌شده و پس از آن تکنیک‌های مختلف تئوری و عملی کار با دستگاه GC MS تشریح می‌شود؛ در ادامه و در بخش عملی ابتدا قسمت‌های مختلف تشکیل‌دهندۀ دستگاه از نزدیک نشان داده شده و پس از ارائۀ توضیحات لازم در مورد هر بخش روش‌های مختلف تزریق نمونه به‌صورت عملی آموزش داده می‌شود. همچنین روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها از روی یک نمونة واقعی آموزش و درنهایت نکات تجربی حفظ و نگهداری دستگاه و همچنین آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج برای علاقه‌مندان تشریح خواهد شد.

اهداف دوره :

هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی، آشنایی علاقه‌مندان با دستگاه آنالیزی GC MS (کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنج جرمی) و توانمندسازی آنها در زمینۀ کار با دستگاه، آنالیز نمونه و تحلیل داده‌هاست.

مخاطبین دوره :
  1. كليۀ آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
  2. مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي، صنعتي و آزمايشگاه‌هاي ستاد نانو
سر فصل ها :

1- آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ‌ﻫﺎی ﺗﺌﻮری و ﺗﺠﺮبی دﺳﺘﮕﺎهGC

2- آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ‌ﻫﺎی ﺗﺌﻮری و ﺗﺠﺮبی ﺳﻴﺴﺘﻢ MS

3- آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری GC/MS

4- ﻣﻌﺮفی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی GC و MS

5- روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻴﻒ‌ﻫﺎیGC/ MS

6- آﻣﻮزش عملی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه GC/MS و ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎدۀ ﻛﺎرﺑﺮان

7- ﻧﻜﺎت ﺗﺠﺮبی در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﺳﺘﮕﺎه

8- مزایا و معایب استفاده از دستگاه GC MS

آشنایی با دستگاه GC-MS