صحه‌گذاری روش‌هاي کمی در آزمايشگاه (Quantitative) Method Validation

نام دوره : صحه‌گذاری روش‌هاي کمی در آزمايشگاه (Quantitative) Method Validation
نام لاتین دوره : Method Validation (Puantitative)
کد دوره : P.M.94.209
مدت زمان : 8 ساعت
هزینه ثبت نام : 1,900,000 ریال

خلاصه دوره :

ازآنجایي‌که عملکرد يک روش آزمايشگاهی تحت تأثير عوامل متعددی مانند معرف، دستگاه کاليبراتور، تغيير تأمين‌کنندگان، اثرات حمل و نقل و نگهداری، شرايط آب و هوايی، کيفيت آب، پايداری جريان برق و طبيعتاً مهارت کاربر دارد، لازم است هر آزمايشگاه خود قابليت روش را ارزيابی كند. این دورۀ آموزشی ضمن بررسی روش‌های کمی quantitative که قبلاً توسط آزمایشگاه مورد ارزيابی قرار گرفته‌اند، لازم است حداقل پارامترهای دقت، صحت، محدودة گزارش‌دهی و محدودۀ مرجع مورد ارزيابی قرار می‌گيرد.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با روش‌های شناسایی آزمون مقايسۀ روش‌ها Comparison of methods experiment
 2.  آشنایی با آشنایی با دقت، صحت، محدودۀ گزارش‌دهی و محدودۀ مرجع
 3.  آشنایی با سیستم‌های آزمون تکرارگزیری
 4.  آشنایی با روش‌های بررسی قابل قبول بودن انتقال محدودۀ مرجع
 5.  بررسی یک نمونۀ حقیقی
مخاطبین دوره :
 1. كليۀ آزمايشگاه‌هاي شناسايي مواد
 2. مراكز تحقيقاتي وابسته به استاندارد و صنايع دارويي وابسته به وزارت بهداشت
سر فصل ها :
 1. بررسي صحت :
 • آزمون مقايسۀ روش‌هاComparison of methods experiment - تعداد نمونه، محدودۀ زماني، تفسير نتايج، محاسبات آماری،آزمون بازيابی Recovery ، تفسير نمونه‌ها در چند غلظت و با چه مقاديری انتخاب شوند، مدت مطالعه و تعداد دفعات آزمايش، محاسبات آماری، تفسير نتايج و مقايسۀ دقت دو روش آزمايشگاهی

  2- بررسی محدودۀ گزارش‌دهی از طريق آزمون خطی‌بودن Linearity

 • بررسی نمونه‌هایی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
 • رقيق‌کننده‌ها، تصميم‌گيري در مورد نتايج ارزيابی روش آزمايشگاهي

3- بررسی محدودۀ مرجع

 • روش‌های بررسی قابل قبول بودن انتقال محدودۀ مرجع و انتقال محدودۀ مرجع يک کميت از يک آزمايشگاه به آزمايشگاه
 • ارزيابی عملی محدودۀ مرجع با 20 نمونه، ارزيابی عملی محدودۀ مرجع با 60 نمونه و استفاده از محاسبۀ رگرسيون خطی

صحه‌گذاری روش‌هاي کمی در آزمايشگاه (Quantitative) Method Validation