استانداردهای حسابداری دورۀ 3

نام دوره : استانداردهای حسابداری دورۀ 3
نام لاتین دوره : Accounting Standards 3
کد دوره : P.M.94.240
مدت زمان : 64 ساعت
هزینه ثبت نام : 15,000,000 ریال

خلاصه دوره :

آموزش استانداردهای حسابداری 1 تا 20

اهداف دوره :
 1. تحلیل نظری استانداردهای 1 تا 20
 2. تحلیل عملی استانداردهای 1 تا 20
سر فصل ها :
 1.  دارایی‌های ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386)
 2.  افشای اطّلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386)
 3.  حسابداری مخارج تأمین مالی
 4.  نحوۀ ارائۀ دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری
 5.  حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
 6.  تسعیر ارز
 7.  دارایی‌های نامشهود (تجدید نظر شده 1386)
 8.  صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی (تجدید نظر شده 1384)
 9. ترکیب‌های تجاری (تجدید نظر شده 1384)
استانداردهای حسابداری دورۀ 3