مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

نام دوره : مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات
نام لاتین دوره : Information Security Strategic Management
کد دوره : P.M.94.115
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

گسترش روزافزون تهدیدات و افزایش حملات سایبری به سازمان‌ها در سال‌های اخیر، بیان‌گر آن است که شیوه‌های دفاع فعلی در برابر این تهدیدات دیگر جوابگو نیست و سازمان‌ها نیازمند به‌کارگیری تدابیر اصولی‌تری در این حوزه هستند. امروزه یکی از مهم‌ترین راه‌کارها درخصوص مدیریت امنیت اطلاعات و پاسخ‌گویی مناسب به تهدیدات سایبری، استفاده از الگوهای راهبردی امنیت اطلاعات است.

در این دورة آموزشی، مخاطبان ضمن آشنایی با الزامات، نیازمندی‌ها، استانداردها و ‌روش‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان می‌توانند امنیت اطلاعات را در سازمان‌های خویش، مدیریت و راهبری کنند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با الزامات و نیازمندی‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان‌های ایرانی
 2. آشنایی با استانداردها و ‌به‌روش‌های مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات
 3. آشنایی با روش‌ها و متدولوژی‌های مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
 4. آشنایی با نحوة تدوین برنامه‌های مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
 5. آشنایی با نحوة انتخاب کنترل‌های امنیت اطلاعات برای سازمان
 6. آشنایی با چگونگی اندازه‌گیری اثربخشی کنترل‌های امنیتی به‌کار گرفته‌شده
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 2. مشاوران امنیت اطلاعات
 3. سایر علاقه‌مندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. روز اوّل
  1. آشنایی با اصول و مفاهیم راهبردی امنیت اطلاعات
  2. آشنایی با الزامات و نیازمندی‌های امنیت اطلاعات
  3. آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  4. بررسی جایگاه افراد، فرآیندها و فناوری‌ها در راهبرد امنیت اطلاعات سازمان
  5. چگونگی تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان
  6. اصول راهبری و مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌های ایرانی
  7. راه‌کارهای مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان
  8. نکات قابل توجه در راهبردهای مدیریتی امنیت فیزیکی و محیطی سامانه‌های اطلاعاتی
  9. تمرین روز اول:
   1. شناسایی الزامات و نیازمندی‌های کلیدی امنیت اطلاعات در سازمان خودتان
   2. مدیریت مخاطرات امنیتی نیازمندی‌های تمرین اول
 2. روز دوم
  1.  معرفی استانداردها و روش‌های بهتر موجود در حوزة مدیریت  راهبردی امنیت اطلاعات
  2.  راهبردهای طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌های امنیتی در سازمان
  3. چگونگی تطبیق و بررسی انطباق کنترل‌های امنیتی پیاده‌سازی‌شده در سازمان با استانداردهای امنیت اطلاعات
  4.   اصول مستندسازی در امنیت اطلاعات راهبردی
  5. اصول تدوین برنامه پاسخ‌دهی به حوادث امنیت اطلاعات
  6. اصول تدوین برنامه‌های تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
  7. اصول تدوین خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات در سازمان
  8. اصول طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی امنیتی
  9. تمرین روز دوم 
مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات