امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی (اسکادا)

نام دوره : امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی (اسکادا)
نام لاتین دوره : ICS Security (SCADA)
کد دوره : P.M.94.117
مدت زمان : 24 ساعت
هزینه ثبت نام : 6,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دورة آموزشی، ضمن معرفی سامانه‌های کنترل صنعتی و انواع مدل‌های موجود، مسایل و چالش‌های امنیتی مربوط به این سامانه‌ها به‌صورت کامل بررسی می‌شود. ارائة راه‌کارهای اجرایی برای کاهش مخاطرات سامانه‌های کنترل صنعتی، روش‌های امن‌سازی آنها براساس استانداردهای بین‌المللی، بهترین تجربه‌های جهانی در حوزة حفاظت از سامانه‌های کنترل صنعتی و همچنین بررسی الزامات ملی ایران در این خصوص، از دیگر موارد مطرح در این دوره است.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با سامانه‌های کنترل صنعتی موجود در کشور
 2. آشنایی با اجزا، مؤلّفه‌ها و زیرسامانه‌های سامانه‌های کنترل صنعتی
 3. آشنایی با متدولوژی‌های مدیریت ریسک در سامانه‌های کنترل صنعتی
 4. آشنایی با بهترین تجربه‌های جهانی در حوزة امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
 5. آشنایی با استانداردهای بین‌المللی درخصوص امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
 6. آشنایی با مراکز مهم پژوهشی در رابطه با امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی
 7. آشنایی با چالش‌ها و مشکلات امنیتی در سامانه‌های کنترل صنعتی
 8. آشنایی با راه‌کارهای امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
 9. آشنایی با آسیب‌پذیری‌ها و مخاطرات امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی
 10. آشنایی با روش‌ها و سازوکارهای اجرایی فراهم‌آوری امنیت در سامانه‌های کنترل صنعتی
 11. آشنایی با الزامات ملی ایران در حوزة امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، مسئولان و راهبران سامانه‌های کنترل صنعتی
 2. مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت سامانه‌های  کنترل صنعتی
 3. مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت شبکه‌های صنعتی
 4. مدیران و کارشناسان امنیت و فناوری اطلاعات
 5. مشاوران امنیت اطلاعات سامانه‌های کنترل صنعتی
 6. سایر علاقه‌مندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. آشنایی با سامانه‌های کنترل صنعتی
 2. مزایای سامانه‌های کنترل صنعتی
 3. صفحات کاربری سامانه‌های کنترل صنعتی
 4. اجزا، مؤلّفه‌ها و زیرسامانه‌های یک سامانة کنترل صنعتی
 5. نحوة عملکرد یک سامانة کنترل صنعتی
 6. آشنایی با اسکادا
 7. آشنایی با DCS
 8. سامانه‌های حیاتی و غیرحیاتی
 9. آینده سامانه‌های کنترل صنعتی
 10. مشکلات و چالش‌های امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی
 11. تاریخچه حملات سایبری به سامانه‌های کنترل صنعتی
 12. استانداردهای امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی
 13. امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا
 14. بررسی امنیت در سامانه‌های کنترل صنعتی و سامانه‌های فناوری اطلاعات
 15. مزایای امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی
 16. امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی
 17. الزامات مرکز افتا در حوزة امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
 18. روش‌های اجرایی فراهم‌آوری امنیت در سامانه‌های کنترل صنعتی
 19. انجمن‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه امن‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی
 20. متدولوژی‌های مدیریت ریسک و امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی

 

امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی (اسکادا)