میکروسکوپ الکترونی محیطی ESEM

نام دوره : میکروسکوپ الکترونی محیطی ESEM
نام لاتین دوره : Enuiromental Scanning Electron Microscopy
کد دوره : P.M.94.208
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

میکروسکوپ الکترونی یکی از ابزارهای شناسایی و بررسی مواد و نانوساختارها محسوب می‌شود و جهت بررسی وکنترل کیفیت نمونه‌ها با شناخت بر انواع مدهای دستگاه به‌کار می‌رود.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با انواع ساختار میکروسکوپ الکترونی
 2.  آشنایی با انواع دتکتورهای  EBSD, EDAX, GS, HOT STAGE, GSE, SE, BSE
 3.  شناسایی و آنالیز عنصری از عنصر N (نيتروژن به بالا) 5 به بالا
 4.  سیستم hot stage برای بررسی حرارتی و شناسایی استحالۀ فازی و تغییرات دمایی
 5.  آنالیز باقیمانده اثرات شلیک تفنگ با استفاده ازGSR
 6. سیستم EBSD برای بررسی کریستالوگرافی و بررسی بافت
مخاطبین دوره :
 1.  كليۀ آزمايشگاه‌هاي سنتز مواد
 2. مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي
 3. آزمايشگاه‌هاي وابسته به ستاد نانو
سر فصل ها :
 1.  اساس میکروسکوپ الکترونی محیطی
 2.  اجزاي سیستم میکروسکوپ الکترونی
 3.  نحوۀ گرفتن تصویر در میکروسکوپ
 4.  معرفی سیستم ESEM وگرفتن تصاویر
 5.  آماده‌سازی نمونه‌های آنالیز نانو و نانوساختار
 6.  بررسی و آنالیز یک نمونۀ باقیماندۀ اثرات شلیک تفنگ با استفاده از GSR
میکروسکوپ الکترونی محیطی ESEM