شناسایی باکتری‌ها از طریق مورفولوژی و مولکولی

نام دوره : شناسایی باکتری‌ها از طریق مورفولوژی و مولکولی
نام لاتین دوره : Identification of bacteria Through Morphology and Molecular
کد دوره : P.M.94.215
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

شناسایی میکروارگانیسم‌ها از دو طریق بیوشیمیایی و مولکولی قابل انجام است؛ اما امروزه استفاده از روش‌های جدید مولکولی به‌علت تشخیص سریع، صرفه‌جویی در زمان و غیرقابل کشت‌بودن برخی از میکروارگانیسم‌ها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش با استفاده از مارکرهای مولکولی در ژنوم میکروارگانیسم و سکانس این قطعات و مقایسۀ آنها با بانک ژنی سویه میکروبی تعیین که در این کارگاه به آموزش لازم در این زمینه پرداخته می‌شود.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با چگونگی کشت باکتری‌ها
 2. آشنایی با مبانی استخراج DNA باکتری
 3.  آشنایی با روش تعیین کمیت و کیفیت مادۀ ژنتیکی استخراج‌شده
مخاطبین دوره :
 1. كليۀ دانشجويان ميكروبيولوژي
 2. آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
 3. مراكز تحقيقاتي، صنعتي بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي و آزمايشگاهي
سر فصل ها :
 1. کشت و خالص‌سازی باکتری
 2.  استخراج DNA از باکتری
 3.  PCR نمونه‌های استخراج‌شده
 4.  ژل الکتروفورز
 5.  تعیین توالی قطعات DNA جهت شناسایی سویه باکتری
 6.  تشخیص نوع سویه از طریق جستجو در سایت NCBI
شناسایی باکتری‌ها از طریق مورفولوژی و مولکولی