آشنایی با روش‌های ارزیابی آماری در حوزۀ بازشناسی الگو

نام دوره : آشنایی با روش‌های ارزیابی آماری در حوزۀ بازشناسی الگو
نام لاتین دوره : Statistics in Pattern Recognition
کد دوره : P.M.94.191
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

با طرح مسأله نیاز مهندسی به تحلیل‌های آماری، مفاهیم و اصول پایۀ روش‌های ارزیابی آماری در حوزۀ بازشناسی الگو بیان شده و قابلیت‌های مفید SPSS در این خصوص بیان می‌شود. در این دورۀ آموزشی، مسائلی از قبیل تخمین حجم نمونه، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری و معناداربودن مقایسه‌ها، توصیف خواهند شد.

اهداف دوره :
  1. کاربرد صحیح آمار در نگارش علمی
  2. پاسخ‌گویی به نیاز مهندسی به تحلیل‌های آماری
مخاطبین دوره :

در سطح دانشجویان مهندسی

سر فصل ها :

1- آمار در نگارش علمی

1-1-  نیاز مهندسی به تحلیل‌های آماری (طرح مسأله: کاربرد آمار در مهندسی و به‌طور خاصّ در حوزۀ بازشناسی الگو)

2-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات آماری مورد نیاز در حوزۀ مهندسی

3-1- توصیف چگونگی انجام آزمون‌های آماری

4-1- خطاهای آماری شایع در مقالات علمی

2-  تحلیل‌های آماری

1-2-  مفهوم توزیع نرمال (چه هنگام می‌توان توزیع دادگان اخذ شده از یک جامعه آماری را نرمال فرض کرد؟)

2-2-  معرفی توزیع T (انواع مختلف آزمون T) و مقایسه با توزیع Z

3-2-  تخمین واریانس

4-2-  محاسبۀ ضریب همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)

5-2-  چه هنگام به آزمون‌های ناپارامتری روی می‌آوریم؟

3- تخمین حدّاقل تعداد دادگان مورد نیاز در یک آزمون

1-3 چه هنگام می‌توان نتایج یک آزمون را به جامعه واقعی تعمیم داد؟! (نحوۀ محاسبۀ حجم نمونه)

         2-3  ارتباط بین حجم نمونۀ محاسبه‌شده و حدّاکثر خطای برآورد

4- بررسی معنادار بودن مقایسه بین دو الگوریتم

1-4 آیا اختلاف بین میانگین‌های خروجی دو رویکرد پردازشی معنادار است یا تصادفی؟

1-1-4 آیا بالاتربودن میانگین درصد صحّت خروجی یک روش لزوماً به معنی برتری آن روش است؟

2-4 تحلیل همبستگی

آشنایی با روش‌های ارزیابی آماری در حوزۀ بازشناسی الگو