قوانین نشر دیجیتال

مقدمه

طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۹ که از سوی هیئت وزیران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر سازمان‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط ابلاغ گردیده است، از سال ۱۳۹۱ کلیه آثار دیجیتال عرضه شده در بازار که هولوگرام نداشته باشند به منزله کالای غیرقانونی شناخته شده و با تولید کننده و عرضه کننده برخورد قانونی خواهد شد.

 

برخی از مواد مهم این قانون به شرح ذیل است:

ماده۲ـ  ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشارهر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ومتخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب۱۳۷۲ـ و سایر قوانین موضوعهمورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

ماده۳ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگانمجوزهای موضوع مواد (۲) و (۴) این آیین‌نامه مکلفند برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشاوره،تهیه و انتشار محتوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر از آنوزارتخانه مراجعه نمایند.

ماده۴ـ  هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری وشنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازاتاشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند ـ مصوب۱۳۸۶ـ وسایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

تبصره۱ـ  بسته‌هاینرم‌افزاری رسانه‌ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یاقابل اجرا به صورت محتوای یادشده، کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسوبمی‌گردند.

تبصره۲ـ  هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالاهای شامل آثار دیداری وشنیداری از طریق سامانه‌های برخط، اعم از آن که کالا، به صورت برخط بارگیریگردد یا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش‌ها برای ویارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.