فهرست کتاب های منتشرشده

ابزارهای مدیریت دانش

knowledge management tools
: شابک 978-964-95935-4-8
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

دفاع بیولوژیک

biological defense
: شابک 964-95935-6-x
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

فرمت‌های ویدئویی

video formats
: شابک 987-964-95935-9-3
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

چگونه مانند يك اقتصاددان بينديشيم

how to think like an economist
: شابک 987-600-94351-2-8
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

آشنایی با نهان‌نگاری و پنهان‌سازی اطلاعات

introduction to steganography and information hiding
: شابک 978-600-94351-0-4
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

مدیریت پروژه سرآمد ایران(مبتنی بر پرینس2)

(iranian excellent of project management(based on prince2
: شابک 978-600-94351-1-1
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

بررسی علمی صحنه ی انفجار

practical scene bomb investigation
: شابک 964-95935-5-1
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

مقدمه ای بر امنیت شبکه داخلی

introduction to internal netwirk security
: شابک 964-95935-1-9
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

راهنمای تلقینات و استعارات هیپنوتیزمی

handbook of hypnotic suggestions and metaphors
: شابک 964-95935-3-5
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

فیزیولوژی روانی - قانونی با استفاده از پلی گراف

forensic psychophysiology using the polygraph
: شابک 964-95935-2-7
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

جنگ اطلاعات و امنیت

information and warfare security
: شابک 964-95935-0-0
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

رمزشناسی مقدماتی

elementry cryptology
: شابک 964-95935-7-8
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده

راه کارهای استانداردسازی در ارزیابی محصولات رمزنگاری

Standard Evaluation of Cryptographic Module
: شابک : 978-600-94351-8 -0
ناشر : موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر
وضعیت : منتشر شده